Други обяви

Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г)

ДО       ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

 от: „ПОЛИГРАФСНАБ” АД, площадка София, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 121008818

Седалище и адрес на управление

гр. София, район „Изток“, ул. „Тинтява“ №100

Пълен пощенски адрес:

Адрес на съоръжението/инсталацията/площадката:

гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ №10

Телефон: 02/8191103, факс: 02/8191104, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Цанко Николаев Комаров – председател на Съвета на Директорите

Лице за контакти:

Ивайло Данов Член на Съвета на директорите

тел.: 02/8191103, факс: 02/8191104,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

Уведомяваме Ви, че „ПОЛИГАРФСНАБ” АД, площадка София има следното инвестиционно предложение:

„Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

“Полиграфснаб” АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност: търговия с хартии, картони, консумативи, мастила, лепила, машини и резервни части, самозалепващи хартии и фолия и др. материали за полиграфическата и издателска дейност.

Седалището на фирмата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ №10, където се осъществява по-голямата част от търговската дейност и обхваща почти всички райони на страната чрез свои складови бази. Предприятието е ситуирано в кв. „Дианабад“, като заема част от собствена сграда.

Предприятието развива успешно и производство на екологични хартиени пликове и чанти. Това включва предпечатна подготовка, печат и довършителни работи. Фирмата е специализирана във флексо-печат на:

  • Опаковъчни пликове;
  • Чанти;
  • Рекламни материали;
  • Брошури.

„ПОЛИГРАФСНАБ“ АД притежава издаден Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г.


Съгласно регистрационния документ към момента Дружеството извършва третиране на следните отпадъци:

Вид на отпадъка

Дейност

Количество, тон/год.

Произход

Код

Наименование

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3000

От физически и юридически лица

15 01 02

Пластмасови опаковки

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране, сортиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2000

От физически и юридически лица

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (шредиране, трошене, пелетизиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2000

От физически и юридически лица

20 01 01

Хартия и картон

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

15 000

От физически и юридически лица

Инвестиционното предложение е с цел изменение и/или допълнение на издадения Регистрационен документ №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г., като това включва: „Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон“.

Отпадък 19 12 01 – Хартия и картон ще се приема на площадката на „Полиграфснаб“ АД от външни юридически лица въз основа на сключени договори, като максималното количество, което ще се приема и третира на площадката е 3000 т/год. Количеството на приетия отпадък ще се измерва на площадката в „Полиграфснаб“ АД.

Предвижда се възможността приетият отпадък или част от него да се балира в съществуваща балираща машина, както и опцията отпадъкът или част от него да се приема, съхранява на площадата и директно да се транспортира за рециклиране във външни фирми без допълнителна обработка.

Отпадъкът основно ще се приема под формата на готови бали, като при нарушена компактност и цялост на балата на площадката на „Полиграфснаб“ АД ще се извършва пребалиране в балиращата машина. Дейността по балиране, която ще се извършва на територията на площадката, е дейност по оползотворяване с код R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11.

Площадката, на която ще се извършва балирането, е разрешена с Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци №12-РД-1040-00 от 25.04.2013ги е разположена до складовата сграда на „Полиграфснаб“ АД. Площадката е оградена, осигурена е охрана. На площадката са осигурени контейнери за сухраняване на отпадъци. Обособени са отделни участъци за съхраняване и третиране на различните видове отпадъци. Отпадъците не се преработват по начин, който променя състава им, а само ще се съхраняват и третират механично.

Балиращата машина, в която ще се балира/пребалира приетия отпадък също е разрешена в регистрационен документ №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г. Балираща машина е разположена в метално хале, обозначено с 9 на скицата. Балирането се извършва с цел намаляване на обема на отпадъците и тяхното првеждане във вид, удобен за транспортиране. Балиращата машина е тип ALBAMAT 600V5, с производителност 5 т/час, производител Abba PRESS TECHNOLOGY, Germany. Хартията за балиране се подава към машината от конвейер. Хартията попада в камера с бутало, което избутва и пресира хартията в посока на канал, който допълнително смачква оформената бала и там се осъществява и връзването на балата с тел (автоматично). Следващата бала избутва предишната от канала. Готовите бали се товарят или складират за последващо товарене и експорт.

В регистрационния документ е разрешена и шредираща машина тип JBF-15, която се запазва и няма да има промени в нейната работа и производителност.

С реализация на ИП:

-          няма необходимост от изграждане на нова площадка;

-          няма необходимост от промяна на съществуващата и разрешена площадка за третиране на отпадъци;

-          няма необходимост от монтиране на нова балираща или шредираща машина;

-          няма необходимост от промени в съществуващата и разрешена балираща и шредираща машина.

Площадката, на която ще се извършва дейността по оползотворяване и местоположението на балираща машина са представени на скицата в Приложение 2.

В действащия регистрационен документ е разрешено приемането, съхраняването и балирането на отпадък с код 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки) и на отпадък с код 20 01 01 (Хартия и картон), които по своята същност са идентични с новия отпадък с код 19 12 01 (Хартия и картон). По този начин няма да има извършване на нова дейност или нов технологичен процес на оползотворяване на отпадъци.

Настоящото Уведомление е изготвено от Възложителя на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г., ДВ бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. Съдържанието на уведомлението е съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата. Уведомлението е изготвено и в съответствие с чл. 2, ал. 3 и чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г. и съдържа данни съгласно Приложение № 1 от Наредбата, част Б – за инвестиционни предложения.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОСинвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на Дружеството (Приложение № 1).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

„ПОЛИГРАФСНАБ“ АД притежава издаден Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г.

Инвестиционното предложение е с цел изменение и/или допълнение на издадения Регистрационен документ №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г., като това включва: „Приемане, третиране (балиране, уплътняване, шредиране) и съхраняване на отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон“.

С реализация на ИП в регистрационния документ ще е разрешено извършване на на дейности по оползотворяване на следните неопасни отпадъци (вкл. и новия отпадък с код и наименование 19 12 01 – Хартия и картон).

Вид на отпадъка

Дейност

Количество, тон/год.

Произход

Код

Наименование

15 01 01

Хартиени и картонени опаковки

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3000

От физически и юридически лица

15 01 02

Пластмасови опаковки

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране, сортиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2000

От физически и юридически лица

15 01 03

Опаковки от дървесни материали

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (шредиране, трошене, пелетизиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2000

От физически и юридически лица

19 12 01

(нов отпадък)

Хартия и картон

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3000

От юридически лица

20 01 01

Хартия и картон

R12 - Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (балиране, уплътняване, шредиране)

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

15 000

От физически и юридически лица

В Раздел 1 по-горе е описано, че съхраняването на отпадъка ще се извършва на разрешената в регистрационния документ площадка, като няма необходимост от изграждане на нова площадка, както и няма необходимост от промяна (разширение) на съществуващата площадка. Също така няма да се инсталира нова балираща и шредираща машина и няма да се извършват промени по съществувите такива.

Количеството третирани отпадъци се отразява в отчетна книга по Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8 към Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата инфраструктура.

Не се предвиждат изкопни работи.

Няма да се използва взрив.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За реализация на инвестиционното предложение няма да е необходимо издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г.).

В съответствие с разпоредбите на чл. 103 от ЗООС операторът е извършил класификация на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 от ЗООС. И към момента, и след реализацията на инвестиционното предложение предприятието не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.

„ПОЛИГРАФСНАБ“ АД притежава издаден Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г.

Инвестиционното предложение е с цел изменение и/или допълнение на издадения Регистрационен документ №12-РД-1040-00 от 25.04.2013г.


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Площадката на „ПОЛИГРАФСНАБ“ АД в гр. София е разположена в индустриална зона в НПЗ „Дианабад”, гр. София. Районът на обекта е изцяло урбанизиран. Адресът на обекта е ул. „Тинтява” № 100. гр. София, район Изгрев, като заема част от собствена сграда.

Фиг.1 – Местоположение на „ПОЛИГРАФСНАБ“ АД

Предприятието е разположено в имот с площ от 15 500 кв.м., от които застроена площ за складове и производствени помещения – 24 000 кв.м. и за администрация – 2 500 кв.м.

Инвестиционното предложение ще се реализира в собствен поземлен имот на ул.“Тинтява“ №100 с идентификатор 68134.803.460по кадастралната карта и кадастралните регистри, с начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“ Имотът е с площ 15 841 кв.м.

Балиращата машина е разположена в сграда с идентификатор 68134.803.460.9 със застроена площ от 361 кв.м.

Копие от Скица на имота е представено в Приложение 2.

Границите на площадката на Дружеството са:

  • от изток – "Държавна консолидационна компания" ЕАД;
  • от север – трасе на ЖП-линия – гара Пионер, ул. Самоков;
  • от запад – магазин за автоаксесоари;
  • от юг – ул. „Тинтява“.

Реализирането на Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близко разположените Защитени Зони са:

-          защитена зона BG BG0000113 „Витоша“ – Защитена зона по директивата за птиците – на разстояние 5 800 м;

-          защитена зона BG BG0000113 „Витоша“ – Защитена зона по директивата за местообитанията – на разстояние 5 800 м.

Инвестиционното предложение не се намира в близост до територии, имащи значение за опазване на обектите на културното наследство. Няма данни Инвестиционното предложение да засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са:

-          ж.к. „Дианабад“, най-близката жилищна сграда – 35м;

-          Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД – 475м;

-          ДКЦ 15 – 590м;

-          ОДЗ „Радост“ – 300м;

-          Немско училище - София – 220м;

-          105 СУ „Атанас Далчев“ – 270м;

-          Софтуерен университет – 260м;

-          Национален спортен комплекс „Диана“ – 285м.

Не се очаква някакво въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.

Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на Република България, няма предпоставки за възникване на трансгранично въздействие. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде изграждана нова или променяна съществуващата пътна инфраструктура, поради което схема на такава не е представена.


5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строителство:

Инвестиционното предложение не е свързано със строителство и строителни дейности. Няма да се монтира никакво оборудване.

Няма да се изграждат допълнителна инфраструктура, тръбопроводи, връзки и др.

Ще се използват съществуваща площадка за съхраняване на отпадъци.

Няма да бъдат засегнати и/или използвани земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие.

По време на експлоатация:

Инвестиционното предложение не е свързано с използването и консумацията на допълнителни ресурси, в сравнение със сегашното положение. ИП включва приемане и третиране на нов отпадък, идентичен с разрешените за приемане и оползотворяване отпадъци към настоящия момент. Това е с цел постигане на по-голяма гъвкавост и икономическа целесъобразност.

Инвестиционното предложение е свързано с консумацията на електроенергия. Захранването с електроенергия се осъществява от собствен трафопост на територията на предприятието с 2 бр. трансформатора по 630 kVA - 20/0.4 kV. Няма необходимост от допълнителни количества електроенергия.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се емитират приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

С реализация на ИП няма да се генерират нови по вид отпадъци и няма да има промяна в максималните количества на генерираните отпадъците.

При изпълнението на инвестиционната мярка ще бъдат спазени изискванията на законодателството по управление на отпадъци.

Към настоящия момент дружеството образува производствени и опасни отпадъци, за които има утвърдени работни листове за класификация.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с консумацията на вода, както и с генериране на отпадъчни води.

Отпадъчните води от площадката на “Полиграфснаб” АД се заустват в канализацията на гр.София на база сключен договор със „Софийска вода“ АД.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Инвестиционното предложение не е свързано с консумация на химични вещества и смеси.

Към момента предприятието не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.

В съответствие с разпоредбите на чл. 103 от ЗООС операторът е извършил класификация на предприятието в съответствие с критериите по приложение № 3 от ЗООС.

След реализацията на инвестиционното предложение предприятието отново няма да бъде класифицирано нито с нисък, нито с висок рисков потенциал.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Други документи по преценка на уведомителя:

2.1. Скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Електронен носител - 1 бр.

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

5. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ………………………….

За дружеството:       ………………………………..……………

Цанко Комаров – Изпълнителен директор

„ПОЛИГРАФСНАБ“ АД

Нашият адрес е:
ул. Тинтява № 100
София 1113, България
Тел.: +3592 8191103
 
 
Работно време:
Администрация и складове: от понеделник до петък - 9:00 - 17:30 часа
Склад за продажби на едро: Работа с клиенти - 9:00 - 17:00 часа